Regulamin

REGULAMIN SERWISU

www.agentubezpieczeniowy.pl

CZĘŚĆ SERWISU PRZEZNACZONA DLA KONSUMENTÓW

§1 Informacje ogólne

Właścicielem Serwisu www.agentubezpieczeniowy.pl jest firma Ubezpieczeni online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwana dalej Organizatorem). Siedziba Spółki: 53-659 Wrocław, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, numer KRS: 0000671372, NIP: 895-182-19-18.

§2 Definicja pojęcić

W niniejszym regulaminie używa się następujących pojęć:
 
Serwis - jest to serwis internetowy www.agentubezpieczeniowy.pl
 
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, poszukująca ubezpieczenia, informacji o ubezpieczeniach, chcąca skontaktować się z Agentem
 
Agent – osoba prawna, osoba fizyczna która jest uprawnionym pośrednikiem ubezpieczeniowym zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej lub pośrednictwie ubezpieczeniowym.
 
Usługa bądź Usługi – są to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis. W szczególności usługa umożliwiająca znalezienie przez Użytkownika Agenta wraz z jego ofertą, usługa umożliwiająca przesłanie do Agentów zapytania ofertowego i otrzymanie od Agenta bądź Agentów ofert ubezpieczeniowych

§3 Postanowienia wstępne

 1. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
 2. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.
 3. Użytkownik, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług i/lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi, przy użyciu strony www oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§4 Usługi

 1. Usługi świadczone przez Serwis polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów serwisu www.AgentUbezpieczeniowy.pl.
 2. Usługi świadczone przez Serwis są bezpłatne.
 3. Serwis świadczy następujące usługi:
  a) usługa „Centrum Wiedzy”,
  b) usługa „Znajdź Agenta”,
  c) usługa „Porównaj Ubezpieczenie”.
 4. Korzystając z usługi „Centrum Wiedzy”, Użytkownik może  uzyskać dostęp do artykułów, wiadomości, wywiadów, poradników związanych ze wszystkimi rodzajami ubezpieczeń. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku działań podjętych pod wpływem treści zawartych w Serwisie.
 5. Korzystając z usługi „Znajdź Agenta”, Użytkownik może wyszukać przy użyciu założonych przez Użytkownika kryteriów agenta ubezpieczeniowego, który dodał swoją wizytówkę do katalogu agentów, a następnie nawiązać z nim kontakt za pośrednictwem Serwisu bądź samodzielnie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika spowodowane nieuczciwością, nierzetelnością bądź innymi działaniami pośrednika ubezpieczeniowego, z którym Użytkownik skontaktował się za pomocą portalu www.agentubezpieczeniowy.pl.
 6. Korzystając z usługi „Porównaj Ubezpieczenie”, Użytkownik  może wypełnić formularz danych dla poszukiwanego przez siebie ubezpieczenia, który przekazany zostanie Agentom, którzy zostają zobowiązani przez Serwis do przedstawienia użytkownikowi oferty. Wypełniony przez Użytkownika formularz  stanowi oświadczenie Użytkownika, że wypełnione w nim dane są prawdziwe, a Użytkownik chce otrzymać ofertę ubezpieczeniową i pozwala na przekazywanie swojego formularza danych Agentom i innym partnerom współpracującym z Serwisem.
 7. Za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza danych przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dla celów marketingowych i statystycznych przez Serwis i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.
 3. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§6 Odpowiedzialność

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Serwis ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Serwis  powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 2. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza danych przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela Serwisu.

§7 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: bok@agentubezpieczeniowy.pl

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 12 kwietnia 2011 r.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

Agent Ubezpieczeniowy - portal sktupiający Agentów Ubezpieczeniowych

Agencie, jeszcze nie masz konta?! Zarejestruj się jak najszybciej! Posiadając konto na naszym portalu możesz m.in. korzystać z Programu LEAD, założyć własną wizytówkę w Katalogu Agentów i czytać artykuły w Centrum Wiedzy Agenta dotyczące Twojej branży! Rejestracja jest darmowa!

Rejestracja

Jesteś tutaj pierwszy raz?
Nie masz jeszcze swojego konta?

Logowanie

Email:
Hasło:
Nie pamiętasz hasła? | Problemy z logowaniem?
Uwaga!

Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki internetowej Internet Explorer.

Aby zalogować się do Panelu Agenta prosimy pobrać i zainstalować najnowszą wersję przeglądarki Internet Explorer.